public inbox for mauve-discuss@sourceware.org
 help / color / mirror / Atom feed
* [LWOW] INWESTYCYJNE INTERESY W UKRAINIE : 12-13 maja 2007 r., Lwow, Ukraina mauve-discuss@sources.redhat.com
@ 2007-04-26 18:28 Jake
 0 siblings, 0 replies; only message in thread
From: Jake @ 2007-04-26 18:28 UTC (permalink / raw)
 To: mauve-discuss

          Serdecznie zapraszamy na
  MiĂŞdzynarodowÂą Polsko - UkraiĂąskÂą konferencjĂŞ na temat 
    "Polska - Ukraina: sami budujemy przysz³oœÌ"
       XXI MiĂŞdzynarodowa konferencja
 
>        ROZWĂ“J INWESTYCJI W UKRAINIE 
       - tera¿niejszoœÌ i perspektywy. 
Aktualne informacje.Ostateczne wydaÂżenia z Ukrainy.Informacje handlowo-gospodarcze.
Przepisy prawne. W co warto inwestowaÌ na Ukrainie? Jak nabyÌ nieruchomoœÌ na firmê?
Rozwój inwestycji w Ukrainie- tera¿niejszoœÌ i perspektywy
 
            12-13 maja 2007 r.
           LwĂłw, Hotel "Sputnik"

Program konferencji skierowany jest do:
*w³aœcicieli i dyrektorów firm i przedstawicielstw, instytucji i organizacji* przedstawiciele ma³ych, œrednich i du¿ych przedsiêbiorstw,* kadry zarz¹dzaj¹cej,* kierowników dzia³ów zbytu, * specjalistów w zakresie marketingu i handlu, zainteresowanych zbytem towarów i us³ug na Ukrainê, a tak¿e za³o¿eniem przedstawicielstwa, przedsiêbiorstwa, spó³ki, filii.
Konferencja prowadzona bĂŞdzie w jĂŞzyki rosyjskim z bezpoÂśrednim tÂłumaczeniem na jĂŞzyk polski.

Ukraiùskie przepisy s¹ przychylne zagranicznym inwestorom. Utworzenie w tym kraju w³asnego przedstawicielstwa lub filii przedsiêbiorstwa nie jest spraw¹ trudn¹, o ile oczywiœcie zna siê obowi¹zuj¹ce przepisy w Ukrainie

Konferencja prowadzona bĂŞdzie w jĂŞzyki rosyjskim z bezpoÂśrednim tÂłumaczeniem na jĂŞzyk polski.
Cena za uczestnictwo w konferencji (bez VAT - konferencja zagraniczna): 1900,00 zl
http://www.seminar.pl.ua

Osoba odpowiedzialna: Wiktoria SwiĂŞcicka {Tel. OO 38 (O67) 5~O~6~O~1~1~O }
E-mail:vika@mail.zp.ua
Faks: OO 38 (044) 4~5~5~9~9~9~9

KWESTIONARIUSZ ZGLOSZENIOWY: http://www.seminar.pl.ua/kwestionariusz.doc

Usun: mailto:usun@freemail.hu?subject=REMOVE:mauve-discuss@sources.redhat.com 

^ permalink raw reply	[flat|nested] only message in thread

only message in thread, other threads:[~2007-04-26 18:28 UTC | newest]

Thread overview: (only message) (download: mbox.gz / follow: Atom feed)
-- links below jump to the message on this page --
2007-04-26 18:28 [LWOW] INWESTYCYJNE INTERESY W UKRAINIE : 12-13 maja 2007 r., Lwow, Ukraina mauve-discuss@sources.redhat.com Jake

This is a public inbox, see mirroring instructions
for how to clone and mirror all data and code used for this inbox;
as well as URLs for read-only IMAP folder(s) and NNTP newsgroup(s).